Settings: 23.431
Screenshots: 10.353
Downloads: 10.459.856
Views: 56.891.724
Downloads Today: 155
Views Today: 6.303

grubnnn cs2 settings, config & cfg 2021

Full Name -
Nickname grubnnn
Birthday -
Nationality United KingdomUnited Kingdom
Game Counter-Strike 2Counter-Strike 2
Since 2021-05-24
Last Update 2021-05-24
grubnnn screenshot

grubnnn Gear

Mouse -
Mousepad -
Keyboard -
Headset -
Monitor -
Chair -
Controller -
Case -

grubnnn Gaming PC Setup

GPU -
CPU -
Memory -
Motherboard -
Power Supply -
Storage -
Fan -
Cooler -

grubnnn config

The Counter-Strike 2 config file of grubnnn has been downloaded 19 times. Download autoexec.cfg by clicking the download button below.
How to install grubnnn cs2 config
1. Download autoexec.cfg by clicking the download button above.

2. Extract and/or copy file(s) into your Counter-Strike 2 folder (Example: C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\STEAMID\730\local\cfg).

3. Launch the game and type in "exec configname.cfg" in console to load the config or make sure to add "exec autoexec.cfg", "exec userconfig.cfg" or "exec grubnnn.cfg" to config.cfg file in your Counter-Strike 2 folder.
Social Media
Twitch -
Twitter -
YouTube -
Instagram -
Facebook -
TikTok -
Steam -
Discord -

grubnnn Settings

Monitor
Resolution-
Aspect Ratio-
Display Mode-
Brightness-
Color Mode-
Video Advanced
Global Shadow Quality-
Model / Texture Detail-
Texture Streaming-
Effect Detail-
Shader Detail-
Boost Player Contrast-
Multicore Rendering-
Multisampling Anti-Aliasing Mode-
FXAA Anti-Aliasing-
Texture Filtering Mode-
Wait for Vertical Sync-
Motion Blur-
Triple-Monitor Mode-
Use Uber Shaders-
Viewmodel
FOV-
Offset X-
Offset Y-
Offset Z-
Presetpos-
Shift Left Amt-
Shift Right Amt-
Recoil-
Righthand-
Viewmodel commands
Launch Options
Mouse
DPI-
Sensitivity-
eDPI-
Windows Sensitivity-
Zoom Sensitivity-
Raw Input-
Acceleration-
Crosshair
Draw Outline-
Alpha-
Color-
Blue-
Green-
Red-
Dot-
Gap-
Size-
Style-
Thickness-
Sniper-
Crosshair commands
cl_bob
Lower Amt-
Amt Lat-
Amt Vert-
Cycle-
cl_bob commands
HUD
Radar
FAQ
Summary
This page contains the in-game settings, config files (cfg) and hardware setup of grubnnn. The grubnnn cs2 settings page has been viewed for 1.562 since it was added on 2021-05-24. The last time the settings of grubnnn were on 2021-05-24. Visit the cs2 settings page to view more Counter-Strike 2 settings like grubnnn or visit upload section to add your own cs2 settings.
Other Counter-Strike 2 settings
# Name Country Last Update
1cs2NetherlandsNetherlands2022-12-04
2cs2JordanJordan2024-04-22
3cs2RomaniaRomania2024-05-12
4cs2Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina2022-10-20
5cs2KosovoKosovo2024-05-10
Other United Kingdom gaming settings
grubnnn CFG file
// Weapon viewmodel positioning.
// For these custom values to work "viewmodel_presetpos" must be removed from the config.


viewmodel_fov "65"
viewmodel_offset_x "2"
viewmodel_offset_y "2"
viewmodel_offset_z "-2"

// Bobbing and movement shifting.


cl_viewmodel_shift_left_amt "0.5"
cl_viewmodel_shift_right_amt "0.5"
cl_bob_lower_amt "0"
cl_bobamt_lat "0.1"
cl_bobamt_vert "0.1"
cl_bobcycle "2"

// Audio


snd_mixahead "0.05"
snd_headphone_pan_exponent "2"
snd_musicvolume "0"

// Rates and Interpolation.


cl_cmdrate "128"
cl_updaterate "128"
rate "128000"
cl_interp "0"
cl_interp_ratio "1"
cl_lagcompensation "1"

// Mouse commands.


m_rawinput "1"
m_mouseaccel1 "0"
m_mouseaccel2 "0"

// Crosshair.


sfcrosshair "1"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "1"
cl_crosshaircolor_b "255"
cl_crosshaircolor_g "255"
cl_crosshaircolor_r "255"
cl_crosshairdot "0/1"
cl_crosshairscale "120"
cl_crosshairsize "3"
cl_crosshairthickness "1"
cl_crosshairusealpha "1"
cl_crosshairgap "-6"
cl_crosshair_t "0"
weapon_debug_spread_gap "0.67"
weapon_debug_spread_show "0"

// Miscellaneous.


mm_dedicated_search_maxping "70"
player_nevershow_communityservermessage "1"
r_drawtracers_firstperson 0
cl_disablefreezecam 1
cl_autowepswitch "0"
hud_showtargetid "1"
net_graph "0"

// Binds.


bind "TAB" "+ng";
alias "+ng" "+showscores; cl_radar_always_centered 1; net_graph 1; cl_radar_scale 0.40;"
alias "-ng" "-showscores; cl_radar_always_centered 0; net_graph 0; cl_radar_scale 0.80;"

bind "CapsLock" "+jumpthrow"
alias "+jumpthrow" "+jump;-attack"
alias "-jumpthrow" "-jump"

bind "kp_end" " buy hegrenade;"
bind "kp_downarrow" " buy flashbang;"
bind "kp_pgdn" " buy smokegrenade;"
bind "kp_leftarrow" "buy p250;"
bind "kp_5" "buy fiveseven; buy tec9;"
bind "kp_rightarrow" "buy deagle; buy revolver;"
bind "kp_home" "buy galilar; buy famas;"
bind "kp_uparrow" "buy ak47; buy m4a1;"
bind "kp_pgup" "buy awp;"
bind "kp_enter" " buy vest;"
bind "kp_plus" " buy vesthelm; buy vest;"
bind "kp_del" " buy defuser;"
bind "kp_ins" " buy incgrenade; buy molotov;"


echo ",;,,,;,;,;,;,;,;,;;;;L ...:,;;L;L;FyjjEhK5hKOO8S8SESpObb8OBOpb88bbpO8bb8BbQBQBQQgQQBQBQBQBQbbGpOGnzLrL;, ,,:.... ..:L;;,;;;;,;;;;;,;;;,;,;,;,;,;"
echo ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;L; . :;;;rzyyZFFZGOpG8OQ8Bbb8QBB8bBQBgg8OBbBOBBQBQQgggggg@g@g@g@@@@@@@@@@@g@ggQb5yL;;;:. . ,zc;;;L;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"
echo ",;,;,;,;,;,;,;;;,;,;;, . . . ,;;;cLFzjFzyh3hKShS5OGES88bpGEOhGGGnGhEEOE8bQQQBQBQQgQgQgQQQgQQBQQgQgQQQQBQbOyL:: .,:. ,;;;; ;:;;;;;;;,;,;;;;;;;,;,;,;,;"
echo ";;;,;,;,;,;,;,;,;,;;L, . ..,:::,,;;L;rLLF7cyZE5SSGoE5GE8pbbBSGEOpGhOp85O8BBgQgQgggQgQgggQgQgQQQgQQQgQQQQQQQQQBKr;: .;cz5ShSL ...;L,;;;;;;;,;;;;;;;,;,;,;;"
echo ":;,;,;,;,;;;,;,;,;,;;; ....,;;,;;;;LLrrzrzLyyZK55OE5hp8bBQpG5hOOhGE8bBbQQQBQQgQgQgggggggQgQgQQQgQgQQQgQQQQBgQQpn;;. .,.:rF7y, .;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,;,;"
echo ";;;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;. . . ..,;;,;,;;LLz;7zcznZhoOGOE8bBbQQBEEKOGOE88QQBBBbQBgQgggQgggQgQgQgQgQgQgggBQQQBQBQBQQgB5LL;;.. . :;;;c;L;;:;;;;;,;;;;;;;;;,;,;,;;"
echo ",;,;,;,;,;,;,;;;;;,;;L. . ..,,;,;,;;;;;;L;cLjnhK558OGEBbBQQQbGpEOO8pbQQOBbQQgggggg@ggQgQgBQQggggQQgQQBQQQQQBQBQQgQby,,7 . ;z8@g@h.:;;;;;,;;;;;,;,;;;,;,;"
echo ",;;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;; . ..::;;;,;,;;;;;,;;rzZKEhEObG8pbbQQgb8ObOGpBbQb8pbpQQgg@ggggQQ8BBB8QQQQQBQQgQQQQBQQQQQQg@@gO : 3j;;LE@7.,;;;;;;;;;,;;;;;,;;;;"
echo ",;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;L, . ..,,;;;;;;;;L;;;;;zzZoS5O8b8bEbbQgQGpOB8SOOS5j5nh5ych53SpGOGESOSEoOOO5O8BbQBQQgQgg@@@gS::;K8G,,;L,nQQoy. Sg:,,;;;,;;;;;;;,;,;,;,;"
echo ";;;,;,;,;,;,;;;,;,;;;;;; .,:,,;,;;;;;;L;LLLLyoESOOp8bO8bbBg83SpGB5ncr;;;;;L:,;,,;,,,;rnnpphnKKS5OOpQgQgg@@@b7 ;p@BQbKLjQbQgQb8Z.c@L:;;;;;;;;;,;,;,;,;;;;"
echo ",;,;,;,;,;;;,;,;;;;;;;;L, ..,:,,;,;;;;;;LLrLzcyZhGOEp5hpb8QBOcKEOE5;LLL;L,,;;,:.,:,:;,;;;ro8gQgBQQQQgg@gQZ. rb@ggQBOQbObQggQgBBO;,@F:;;;;;;,;;;;;;;;;,;,;"
echo ",;;,;,;,;,;;;,;,;;;,;;;;r: ::,.,:,,L;L;L;;;;,;;;;;;j3oy3KOGBn;yOO8pSz7LFryjL;zKGE88BBgg@@@B8EB@@BQg@QG; .ng@@@QQBB8pBQBg@@ggggB8;L@c.;;;;;,;;;;;,;,;;;,;;"
echo ":;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;L. ..:::.::,;;,;;;,:.... .:,;;;Ljhn;,yhBQ@ggbGzZ3Lnb88OpG88BBQggg@gg3yKppF. ,8@@g@gQBQbB88ObQgoy8BBQBQBzOb.,,;,;;;;;;;,;,;;;;;,;"
echo ";;;,;,;,;,;;;,;,;;;;;;;;;;L .:::,:. ....,.. ..,:,,;,:...;;c;:,LzSb@@@g@bp7.jSKSKF;. . ;. ,,;;yc;oE.:Lb@@@@QQBQBQbBbb888QE .zSb8BQgGgL.,;;;;;;;,;;;;;;;,;,;;"
echo ",;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;LL. :,,,,. .,LFhOb8BQQO8h3z7;;..,L,;;;FOphByhy,;:. .;;. ;:;FZEbBQ8QBQQ@ggQQQgBBbQBQBb8B88bbz:;noOOBgQQ,.;,;;;;;,;;;;;;;,;;;,;"
echo ",;;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;,,:. .:,;,.....;LFjKZ5SShjLF7zrL;. c. ,r7KBB8LLr8S7;;;;LcLcrjSQg@@@gQ8bpbbbQgQgQQQQBbbBBBbBbB88Q@bz;LyohQQQ::,;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;"
echo ":;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;: ...... :::.. ;,;;;::.. y.: . .ZbE8Q@@g.,y38BhjyyFZZES8p8pB8bbQbbQQQQQQQQQQBQbbbQBQbBbbO8g@g5L7ZOQgQ;.;,;;;;;;;;;,;;;,;,;,;"
echo ",;;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;L. . . :. :, .zLcr;;;:... :yKEbQQ@@B.p5,3bOOSGhOOOSOGppbQgBBQgQQQQBQQQQQbb8BQQBBbBbbhBg8c;zObgBg,,,;,;,;,;,;;;;;;;;;,;;"
echo ",;,;,;,;,;,;;;,;;;;;;;;;;; ...,::.. ,c ..,,;;zyn3oZnc;.... ,;ypbQQg@gg;Go3ZohOEO5OOO8b8ObQBBQQBQQQQQQQBQBB8bpQBQQQBBb8SShppQQQpgS.:;;;;;;;;;,;;;,;,;,;,;"
echo ",;,,;,;,;,;,;;;,;;;;;;;;;;;. ...:::,,;:.K;.,,;Lz7yyyzyrrLL;;....;;jbBgggg@@@8ggbhEhhK5ZEGOSKySGb8bbBbQQgQgQQQQbQBBpQQQQQBB8phbQgQQpB@z.,;;,;;;;;,;,;,;;;,;,;;"
echo ",;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;r;. ....:,;;;:;OF.:,;;LrrLr;L;L;;::::;;;GBgggggggg@@@ggbbOOEEhhoh5OObbBBQQQQQQgQQQQQQQQBBBQQQBB8BpOQgBQbQg8c;,;;;;;;;;;;;,;,;;;,;,;"
echo ",;,,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;;;LL;.......:,;;r;;hG7L;L;rLLLc;r;;,,,;;;,;nbQgggQgggg@g@QQ8B88p8O8OBbbbBBQQgggQgQQQQQQBQQQbQbQQQbQbBEbQQQQQ8;,;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;,;;"
echo ",;,,,;,;,;,;,;,;;;,;;;;;;;;;;;;r: ...:;,;;;;;75hKFyzyFzLc;;;L;L;;;;;yGbQgQgQgQgggQQOo3ESSG8O8pb8QBQBgQgQgQgBQBQBQBQBbBQBQQQbBBbOQbbbgn .;;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;,;"
echo ",;;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;L.. ..::;:;;L;L;LcjyZyZFyzFzzL;,,;;,rjEpQQgQQBgQQBBBQ5r;;LFnK5OOb8bbQBQQgggQQBQBQQQQQbBBQbQQQBB8p8BbQ@O .;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;,;;"
echo ",;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;;...:.::;,;;LLyZShGGESEKKjz;,..:;;;;ZSbQgQQQQQQ8bbQQQn;,::;;7ySEppbbBQgQQBQQQbQQQQQQQbBQQBQBQbBObg@@@.::;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;,;"
echo ";;,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;,...:.::;,;;zF535oEo5jycL,. :;,;,;yppQQgQgQQQQQgggQ8GGy;::,;roS8p88QQQQQBBBQ8QQQBQQQ8QQQBQBB8bObEc ;;;;;;;;;;,;;;,;,;,;,;,;;"
echo ",;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;,.:...::;;L7zj5K5K5ZyrL,. L;;;;;ch8bQggQgQgggQbObBQBbEj;;:;;ynEE88BBQBQBQQBBQQQBQbQBQBQBBbB8B; :,LLL;;;;;;,;;;;;,;,;,;,;"
echo ",,;,,,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;L;..:...::;;z7jZ5noK5Zz;;. :;;;;;zFS8BQgg@QgBbOEnOQgQgBBpOycLL;c7yKGO88BbQBQBQBQQQQQBQBQbQBQbbbO, ..::,;L;L;;;;;;,;,;,;,;,"
echo ",;,;,,,;,;,;,;,;,;;;,;,;,;;;;;;;;;;;.......,,LLz7Z333oKEnz;;:;,,:::;LKSp8QggggBbQQQQbQQgQQ8b8b53nc7KK3opOBBQBQBQbBBQBQBQQQBQbQbB8bpby ..;;;;;;;,;,;,;,;"
echo ";,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;: :.,.::;;LLyy5ZKKh5oFF;;;;;;.. .;ynhObBBZ3SOpBbQQQQQbB8bBQ8QE3KO88ObBQQQBQB8BQQgBQQQbBbBBB8b8pOQO. .,L;;;;,;,;,,;"
echo ",;,,,,,;,;,;,;,;,;,;,;;;,;,;;;,;;;;L, ..::..:;;rFZZo3ESh3ncrLL;;;;.....,;znhz;zny5O8bQQQBQQQBQQgB8ozy55nhQBQBQBQbBBQQQBQBBb88b8b8bpEOB8. .;;;,;,;,;,;"
echo ";,,:,,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;,;;;;;;;;L...::...:;;cLjZ5oSo53F;;;;,;,;;;;LLyyh5SS5nEOBbgg@@@@@@@Q8Sy7y7y;;LSBQbQBQQQbQBQQQBB8bpB8Bbb88SEGbb; .;;;,;,;,;;"
echo ",;,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;,;;;;; ..:....,;;zjSo5KoZ5jL;;;;;;;L;zFE8BQQBQBb88p8OGo3jz;;;73EKno8EF;38QQQBQQQQB8BBQbQbb8bbb8b8bpEKGObBL ...;;;,;,;,;"
echo ",,,,;,,,;,,,;,;,;,;,;,;;;;;,;,;;;,;;;;. ..:...,,;rno3j3ZKjzL;;;;;;r7jn35G5Oh5KKjZL; ,...::LhQggggbbO5y5GBBQQQQQBQBQbQBB8b8b8B8B8bpbSEGOGbQ; ....,;;;;,,,"
echo ":;,,,;,,,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;;;;;L,........,;FFLLnjjynFL,,,;;L;;;;:: .. ,LjnKGBQgg@@@gQQQQQBbhoEbBQBQBQBBBQBQBB8bpb888bbb888S58EpO8pL. ......:,;;;,;"
echo ",,,,,,,,,,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;L. ...:...;zS;LnonK3KL;:. .:;cjcFZpbQg@ggggQgQQbQQQQQbbG88BBQBQBBbQbBbB8bO8pb8BbB888boSpOOpO8cL: ....: ....,;;;"
echo ":;,,:,:,:,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;,;;;;;;;. ...,. :7nZzohpGOE5y;,;::...:;y5pO888O88BBQQQQQBQQQbQbQQQQQBB8B8bpB8BBB8Q8b8bOp8b8BbBbbO8Ohh8O8ObEz;; ..,:. ......,"
echo ",,;:,:,,;,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;;;;;;; ...:;. :LjyrSObpGhSzL;L;;;,.,;FjooEhOE5KEG8bQBQQQQQBBQQQgQQBQbb8b88bQ888Bp8O88bpb8b88O88OnGE8EOOEL;: ..:::.. ......"
echo ":;,;:,:,,,,,,,,;,;,;,;,;,;,;,;;;,;,;;;;;;, ..:;. .Lz77SpbpOZF7c;L;,...:,LcnzLLKn3n5OBBQBQQgBQBBbQQgQQBQ8b8QbBBB8b8bO888pb8b88pb8853EOOOGOK;.. .....::........"
echo "::,:,:,:,:,,,,,,,,,,;,,,;,;;;,;,;;;,;;;;;;: .,;. .;;LyhhphS7Lr7LL;;,,:;;jK5zyKOEGS88bBQBBbb8BbQBQBQQQQQbbbb8bbbp8p8O8Ob8bpb88ObGSKEGpSpSj. ................"
echo ":;:,:,:,:,:;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;L. .:;. ,;7y35Go5;Lc7L7;L;Lco5Go53EEShOG88bO8OppbbQbBQQBQQQbBbB8B8b888b88Ob8B8b8pp8GpSS5pGOGS;. ..............."
echo ",:,:,:,:,:,,;,,,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;;,;;;;. ..,.. .,LLFzyyF;rLrcyzyz3nKojFF7yjKoEObGESpO88QBQQQBQQQBBbBbBbb88Ob8b8b8B88pbObGOOGEOOGoOy. ................"
echo ":,:::,:,:,:,:,:,,,,,,;,;,;,;,;,;,;,;;;,;,;,;;. . ... .:::;;L;rcz;nZ33on7;;;LLnKSSpG8p88b8BbQBQQQBQBQBB8bpb8b88Ob8b8bbBpb8b88G888GOGOEG3; ................."
echo ":::.,:,:,:,:,:,:,,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;,;;L;. . ........:,;;rLcz3h5rL;;;Fzo5OS8Ep8bpBBBBQBQBQBBbB8b8b8bpbO88b8B8b8b8bOb88O8O8pGG8SG3L ....:............."
echo ":,.::::::,:,:,:,:,:;,,,;,;,,,;,;,;,;,;;;,;,;;;;. . . ..... . .:;;L;LLycL;LLynSSOEEhO8B8bbQBQBQQQBQ8bppO88b8b8b8B88pb88pBpbO8O8p8O8E8hE57. .................."
echo ":::.,:,:,:,:,:,:,:,:,,,,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;;;;. ... . ..... ..,,;;;;cL;;7nhZOEEEpO8bB8BbQQQQQbQb8EpO88bO8p88B8b88p8p8pbpbpbp8O8O8OpEj. . . ......... ......"
echo ".,.:.::,.,:::::,:,:,:,:,,;,;,;,,,;,;,;,;,;,;,;;c; ... . .... ..,,;;;;L;LLyjoEOhSOpObOb8BbQbBbbpphGO8pB8b8pb8bbp8O8O8O8p888p8Opp8ObOo. . . ........... ....."
echo ":::.,.::::::::,:,:,:,:,:,,,,,,;,;,;,,,;,;,;,;;LL .. ... . ... .::;,;;L;LLzyOK5oGSOGOpb8bO8GOGh5
echo "PRAISE OUR LORD GABEN!"

host_writeconfig
Top 10 Games
cs2CS2 settings
4867 settings
fortniteFortnite settings
570 settings
valorantValorant settings
289 settings
lolLoL settings
317 settings
dota 2Dota 2 settings
189 settings
pubgPUBG settings
227 settings
csCS 1.6 settings
8735 settings
New Setups
overwatch 2TVNT setup
2024-05-30
overwatch 2Checkmate setup
2024-05-30
overwatch 2roho setup
2024-05-30
overwatch 2Scyle setup
2024-05-30
overwatch 2Abheek setup
2024-05-30
New Configs
csZinus cfg
2024-06-20
cod2ceara cfg
2024-06-18
csHonrado cfg
2024-06-17
csnohp kz cfg cfg
2024-06-09
cs2kat-tnt cfg
2024-06-08
Updated Gear
dota 2Yuragi gear
2024-05-25
dota 2Zayac gear
2024-05-25
dota 2GH gear
2024-05-25
dota 2Pakazs gear
2024-05-25
dota 2Dukalis gear
2024-05-25
Updated Configs
cod2ceara config
2024-06-20
cspr0vE config
2024-05-15
cs2fino config
2024-05-12
cs2Polt config
2024-05-12